Chrońmy powietrze- przeciwdziałanie niskiej emisji

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa z terenu dwóch województw: kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego w zakresie tematu „niskiej emisji”. Projekt ma na celu uświadomienie ludziom zagrożenia dla zdrowia i środowiska wynikające z użytkowania nisko sprawnych, lokalnych, przestarzałych palenisk węglowych i lokalnych ciepłowni, spalania najgorszych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Problem z koncentrowaną niską emisją odnotowuje się w dużych miastach i kompleksach podmiejskich województw. Projekt ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Z uwagi na niski stan świadomości ekologicznej w temacie projektu oraz charakter województw (tj. obszarów turystycznych o walorach przyrodniczych) niezbędne jest przeszkolenie społeczności lokalnych oraz osób zajmujących się branżą turystyczną. Podczas szkoleń zostanie podkreślone jak cenne jest czyste powietrze, które wpływa na ruch turystyczny oraz na zdrowie mieszkańców i zachowanie cennych obszarów przyrodniczych. Projekt ma charakter szkoleń, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jak filmy i animacje. Realizowany będzie przez osoby z doświadczeniem w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
1
Projekt
180
Przeszkolonych liderów społeczności lokalnych
300
Przeszkolonych nauczycieli

Cel główny:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:

• Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie wyeliminowania niskiej emisji na terenie woj. kuj - pom,
• Uświadomienie ludziom zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania nisko sprawnych lokalnych przestarzałych palenisk węglowych i lokalnych ciepłowni, spalania najgorszych gatunków węgla i odpadów nieprzystosowanych do tego w paleniskach
• Zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń
• Zachęcenie ludzi do wymiany pieców na energooszczędne i emitujące mniej zanieczyszczeń
• Wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza
• Poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie
• Pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji

Rezultat:

• Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
• Kształtowanie zachowań pro środowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży
• Aktywizacja społeczna - budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Efekt ekologiczny:

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wyrobienie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie zagrożeń i przeciwdziałaniu niskiej emisji

Efekt rzeczowy:

• Przeszkolenie 300 nauczycieli
• Przeszkolenie 180 osób - społeczności lokalnych